Maksukyvyttömyyden määrittely ja näyttö konkurssissa osa 2: Maksukyvyttömyyden oletussäännöt konkurssilaissa

Maksukyvyttömyyden oletussääntöjen tarkoitus on keventää konkurssia hakevan näyttötaakkaa ja suunnata näyttö helposti havaittaviin seikkoihin. Oletussäännöt on lueteltu konkurssilain (KonkL) 2:3:ssa. Oletussääntöjä on neljä; velallisen ilmoitus maksukyvyttömyydestä, maksujen lakkauttaminen, tulokseton ulosotto ja konkurssiuhkaisen maksukehotuksen noudattamatta jättäminen.  Luettelo maksukyvyttömyyden olettamista on tyhjentävä, eikä sitä saa tulkinnalla laajentaa.

On huomioitava, että velkojan vedotessa maksujen lakkauttamiseen tai tuloksettomaan ulosottoon velkojan oman saatavan ei tarvitse olla maksun lakkautuksen tai ulosoton kohteena ja velkojan saatava voi olla erääntymätönkin. Sen sijaan velkojan vedotessa 3 kohdassa tarkoitettuun maksukehotukseen, tämän tulee koskea juuri velkojan omaa saatavaa, mikä taas edellyttää erääntyneisyyttä.

Oletussäännöt ovat usein riittävä indiisio velallisen maksukyvyttömyydestä. Velkoja vetoaa tällöin yleisen maksukyvyttömyyden sijasta indisioivaan tosiseikkaan. Tällöin myös näyttötaakka kääntyy. Tässäkin tapauksessa velallisella on kuitenkin vastanäyttömahdollisuus. Velallisen tulee tällöin osoittaa olevansa maksukykyinen tai maksukyvyttömyyden olevana vain tilapäistä. Seuraavaksi tarkastelen neljää maksukyvyttömyyden oletus- eli presumtiosääntöä tarkemmin.

1) Velallisen ilmoitus maksukyvyttömyydestä

KonkL 2:3.1:n mukaan velallista on pidettävä maksukyvyttömänä, jos velallinen ilmoittaa olevansa maksukyvytön eikä ilmene erityisiä syitä olla hyväksymättä velallisen ilmoitusta. Tämä tarkoittaa, että velallisen omaa ilmoitusta on pidettävä riittävänä indiisiona maksukyvyttömyydestä, eikä tuomioistuin lähtökohtaisesti tutki asiaa. On katsottu, että velallinen on parhaiten perillä omasta taloudellisesta tilanteestaan. Tuomioistuin lähtee vain poikkeustapauksissa tutkimaan velallisen maksukyvyttömyysilmoituksen paikkansapitävyyttä.

Kun hakijana on velkoja ja velallinen ilmoittaa olevansa maksukyvytön konkurssihakemuksen yhteydessä, toimitaan samoin, eli tuomioistuin ei lähtökohtaisesti lähde tutkimaan maksukyvyttömyyden paikkansapitävyyttä. Jotta vältytään riitaisuuksilta tulevaisuudessa, on velallisen ilmoitettava joko maksukyvyttömyytensä kirjallisessa lausumassa tai suullisesti istunnossa.

Henkilöyhtiöiden suhteen yleinen käytäntö on se, että tuomioistuin tarkastaa yhtiömiesten olleen yksimielisiä konkurssiin hakemisesta. Henkilöyhtiöissä konkurssinhakemispäätös on tehtävä yksimielisesti, mutta sama vaatimus ei koske muita oikeushenkilöitä. Esimerkiksi osakeyhtiössä konkurssinhakemispäätökseen riittää yksinkertainen enemmistö. Käytännössä kuitenkin on vaadittu, että kaikki hallituksen jäsenet ovat vähintään tietoisia asiasta. Tuomioistuimen on kuitenkin hyvä tarvittaessa kuulla vähemmistöön jääneitä hallituksen jäseniä tai osakkeenomistajia. Voi olla, että konkurssinhakemispäätöksen taustalla on vero-, kilpailu- tai kiusantekoyritys, yrityksen todellisuudessa ollessa täysin maksukykyinen.

2) Maksujen lakkauttaminen

KonkL 2:3.2:n 1 kohdan mukaan jollei toisin osoiteta, velallista on pidettävä maksukyvyttömänä erityisesti myös, jos velallinen on lakkauttanut maksunsa. Maksujen lakkauttamisella tarkoitetaan sitä, että velallinen jättää yleisesti (yksi lasku ei riitä) ja laajamittaisesti (kohdistuu useihin velkojiin) maksunsa maksamatta. Yhden laskun maksamatta jättämistä ei tulkita vielä yleiseksi maksujen lakkauttamiseksi. Maksujen lakkauttaminen tulee liittyä maksuongelmiin, eikä velallisen ja velkojan saatavien riitaisuuksiin.

Maksujen lakkauttaminen saatetaan todistaa esimerkiksi notoorisella seikalla, kuten sillä, että se on tullut esille joukkotiedotusvälineissä. Toinen esimerkki on yleisestä elämänkokemuksesta johdetulla säännöllä, jonka mukaan liiketoiminnan lopettaminen vahvistaa laiminlyöntien vaikutusta. Vaikka muutaman maksun maksamatta jättäminen ei täytä kriteeriä laajamittaisesta maksujen lakkauttamisesta, voi se yhdistettynä liiketoiminnan lopettamiseen olla vahva indiisio maksukyvyttömyydestä.

3) Tulokseton ulosotto

KonkL 2:3.2:n 3 kohdan mukaan velallista on pidettävä maksukyvyttömänä erityisesti myös, jos ulosotossa on konkurssihakemuksen tekemistä edeltävän kuuden kuukauden aikana ilmennyt, ettei velalliselta kerry varoja saatavan täydeksi suorittamiseksi. Indiisio perustuu olettamalle, jonka mukaan tulokseton ulosotto osoittaa sen, että velallisen talouden kohentuminen seuraavan muutaman kuukauden aikana tuskin on todennäköistä. Velkojalla on oikeus saada ulosoton tuloksettomuudesta todistus ilman ulosottohakemusta. Velkojan on kuitenkin osoitettava todennäköiseksi, että hänellä on saatava velalliselta.

Ulosoton tuloksettomuus osoitetaan käytännössä ulosottomiehen ulosoton hakijalle antamalla estetodistuksella (UK 3:95). Estetodistus annetaan tosin vasta sen jälkeen, kun ulosottoasian vireilläoloaika on päättynyt. Mikäli velallisen olinpaikkaa ei tiedetä tai häntä ei ole tavattu, annetaan hakijalle varattomuus- ja tuntemattomuusestetodistus.

Ulosoton ei tarvitse olla päättynyt, vaan jo yhden päivän tulokseton ulosotto voi olla riittävä indiisio velallisen maksukyvyttömyydestä. Ulosoton jatkuessa vaaditaan muunlainen selvitys ulosoton tuloksettomuudesta, esimerkiksi ulosottomiehen kirjallinen ilmoitus.  Yhden päivän tulokseton ulosotto voi kuitenkin olla todistusvoimaltaan hieman heikonlaatuinen. 

4) Konkurssiuhkaisen maksukehotuksen noudattamatta jättäminen

KonkL 2:3.2:n 4 kohdan mukaan velallista on pidettävä maksukyvyttömänä erityisesti myös, jos velallinen, joka on tai on ollut viimeisenä vuonna ennen konkurssihakemuksen tekemistä ollut kirjanpitolain (1336/1997) mukaan liiketoiminnastaan kirjanpitovelvollinen, ei viikon kuluessa velkojan maksukehotuksen saatuaan ole maksanut velkojan selvää ja erääntynyttä saatavaa. Oletussääntö ei kuitenkaan koske velallista, joka on kirjanpitovelvollinen harjoittamastaan ammattitoiminnasta.

Konkurssihakemus, joka perustuu maksukehotukseen, on tehtävä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa viikon määräajan päättymisestä. Maksukehotus on velkojakohtainen eli vain velkoja, joka on antanut kehotuksen, voi käyttää sitä. Velkojan saatava on oltava edelleen maksamatta, kun velallinen asetetaan konkurssiin. Jos määräaika umpeutuu, velkoja voi tehdä samasta velasta uuden maksukehotuksen.

Vaatimuksena on, että maksukehotus annetaan velalliselle tiedoksi todisteellisesti. HE 26/2003 mukaan maksukehotus tulisi antaa todisteellisesti tiedoksi velalliselle taikka noudattaen oikeudenkäymiskaaren (4/1734, OK) 11:7:n tarkoittamaa sijaistiedoksiantomenettelyä, jos siihen on sanotun lainkohdan edellytykset. Haastehakemus tai muu henkilökohtainen tiedoksianto on todisteellinen tiedoksiantotapa. Postitse tai sähköisesti lähetetty viesti ei täytä kriteerejä todisteellisesta tiedoksiannosta. Sijaistiedoksiantomenettely tulee oikeudenkäymiskaaren mukaan kyseeseen silloin, kun on etsinnästä huolimatta velallista tai henkilöä, jolla on oikeus ottaa vastaan tieto hänen puolestaan, ei ole tavoitettu.

Lähteet:
Koulu, Risto: Uusi Konkurssilaki: Talentum. Helsinki 2004.
Könkkölä, Linna: Konkurssioikeus. Talentum. Helsinki 2013.
Linna, Tuula: Ulosotto-oikeus. I, Ulosottomenettely. Talentum Media. Helsinki 2014.
Hallituksen esitys eduskunnalle konkurssilainsäädännön uudistamiseksi 26/2003 vp.
Konkurssiasiain neuvottelukunta tarkennusehdotus (277/51/14).

Elias Rauhala
Associate

Top

Kuvituskuva maksukyvyttömyysoikeus

Maksuvaikeudet

Maksuvaikeudet kohtaavat niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitä. Silloin on tärkeää ymmärtää velkojan ja velalliset erilaiset intressit ja niistä syntyvät mahdollisuudet ratkaista tilanne. Paras ratkaisu syntyy parhaan ratkaisukeinon oikea-aikaisella valinnalla.

Kuvituskuva työ- ja virkasuhteet

Työ- ja virkasuhteet

Työ- ja virkasuhteisiin liittyy erilaisia ongelmatilanteita, joista jokainen on ainutlaatuinen kokemus. Omista oikeuksistaan kannattaa huolehtia niin yrityksen kuin työntekijän.

Kuvituskuva vahingonkorvaus

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvausvastuu voi koskettaa niin yritystä kuin yksityishenkilöä. Vastuu ja periaatteet ovat erilaisia riippuen siitä, onko kyseessä sopimuksen ulkoinen vai sopimukseen kuuluva vastuu.

Kuvituskuva veroasiat

Verotus

Verosuunnittelu voi tuoda huomattavia säästöjä niin yritykselle kuin yksityishenkilölle. Asiantuntijamme auttavat sinua myös verotusasioissa.

Kuvituskuva perhe- ja jäämistöasiat

Perhe- ja perintöasiat

Lainsäädäntö kattaa lähes jokaisen elämän osa-alueen ja määrittää meidän oikeutemme ja velvollisuutemme elämän eri vaiheissa. Perhe- ja perintöoikeudellisista asioista voidaan sopia ennalta, mutta riidoiltakaan ei aina vältytä.

Kuvituskuva kiinteistöoikeus

Kiinteistöt

Kiinteistö tai asunto-osake on merkittävä hankinta, johon sisältyy myös huomattavia riskejä. Yritykselle toimitiloihin puolestaan liittyy usein pitkiäkin sopimussuhteita.

Kuvituskuva riidanratkaisu

Riidanratkaisu

Sovinto on usein asiakkaan kannalta oikeudenkäyntiä nopeampi ja edullisempi ratkaisu. Jos sovintoa ei löydy, voidaan asiaa ajaa tuomioistuin- tai välimiesmenettelyssä. Selvitämme asiakkaamme puolesta oikeusturvavakuutuksen käyttämisen mahdollisuudet sekä oikeusavun myöntämisen edellytykset.

Kuvituskuva rikosasiat

Rikosasiat

Rikosasioissa kannattaa turvautua asiantuntijan apuun ajoissa.

Jukka Autio


Johtava osakas
Asianajaja

 

Jukalla on vuosikymmenten vankka kokemus liiketoiminnan juridiikasta, aina yhtiöiden perustamisesta yritysjärjestelyihin asti.

Jukka on hoitanut menestyksellisesti myös yksityishenkilöiden toimeksiantoja, koskivat ne sitten perheoikeudellisia haasteita tai vaativia rikosoikeudellisia tapauksia.

Jukka on tullut tunnetuksi haastavien toimeksiantojen ratkaisijana, jonka lisäksi hän toimii hallitusammattilaisena. 

Yhteystiedot

+358 10 583 5581

Suojattu viesti: https://www.turvaposti.fi/viesti/

Opinnot

OTM, KTM, HHJ PJ

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, riidanratkaisu, vero-oikeus, rikosoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti

Jouni Aarnio


Asianajaja, Varatuomari

 

Jouni on ollut yrityksemme palveluksessa vuodesta 2014 lähtien, ensin harjoittelijana ja valmistumisensa jälkeen lakimiehenä. Asianajajaksi Jouni hyväksyttiin joulukuussa 2021. Jouni suoritti tuomioistuinharjoittelun Oulun käräjäoikeudessa ja palasi asianajajaksi auskultoinnin jälkeen kesäkuussa 2023.

Jouni työskentelee pääosin tuomioistuinasioiden parissa hoitaen sekä riita- että rikosasioita, jonka lisäksi häneltä löytyy kokemusta myös viranomaispäätöksien valituksista hallintotuomioistuimissa.

Oikeudenkäyntien ulkopuolella Jouni on hoitanut erilaisia sopimusoikeudellisia toimeksiantoja kuten urheilija- ja sponsorointisopimuksia sekä erilaisiin kaupallisiin hankkeisiin liittyviä sopimuskokonaisuuksia. Jounilla on kokemusta myös edustajana toimimisesta asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokouksissa.

Yhteystiedot

+358 10 583 5582

Suojattu viesti: https://www.turvaposti.fi/viesti/

Opinnot

OTM

Erityisosaamisalueet

Sopimusoikeus, riidanratkaisu, rikosoikeus, urheiluoikeus

Kielet

Suomi, englanti

Teemu Halinen

Teemu Halinen


Lakimies
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

 

Teemu tuli yrityksemme palvelukseen vuonna 2022. Aikaisemmin Teemu on työskennellyt asianajotoimistossa ja hoitanut pääasiassa oikeudenkäyntiasioita. Teemu avustaa asiakkaitamme riita- rikos -ja hakemusasioissa yleisissä tuomioistuimissa. Lisäksi Teemulla on kokemusta perhe- ja perintöoikeudellisten asioiden hoitamisesta ja hallinto-oikeuksissa käsiteltävistä valitusasioista.

Yhteystiedot

+358 10 583 5587‬

Suojattu viesti: https://www.turvaposti.fi/viesti/

Opinnot

OTM

Erityisosaamisalueet

Rikosoikeus, oikeudenkäynnit

Kielet

Suomi, englanti

Julius Autio


Lakimiesharjoittelija

 

Julius on maisterivaiheen opiskelija Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, jonka lisäksi hän suorittaa tutkintoa Aalto-yliopistossa pääaineenaan laskentatoimi. Kaupallisista opinnoista on ollut merkittävää hyötyä erilaisten juridisten toimeksiantojen hoitamisessa.

Juliuksella on kokemusta toimeksiannoista juridiikan eri aloita, kuten riidanratkaisusta ja perintö-oikeudesta. Hallintoprosessin puolelta Juliuksella on kokemusta etenkin verovalituksista.

Yhteystiedot

+358 10 583 5585

Suojattu viesti: https://www.turvaposti.fi/viesti/

Opinnot

Oik. yo, kaup. yo

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, sopimusoikeus, vero-oikeus, vahingonkorvausoikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti, ranska

Lauri Miikkulainen


Työstä vapaalla (tuomioistuinharjoittelussa)

 

Lauri on erikoistunut riidanratkaisuun, rikosoikeudenkäynteihin ja tietosuoja-asioihin. Yleisissä tuomioistuimissa tapahtuvien toimeksiantojen lisäksi Laurilla on vankka kokemus myös hallinto-oikeudellisista valitusasioista.

Yrityksemme palvelukseen Lauri siirtyi vuonna 2016. Aikaisemmin Lauri on työskennellyt muun muassa liikejuridiikkaan erikoistuneessa asianajotoimistossa. Lauri on toiminut myös erilaisissa luottamustehtävissä.

Lauri on suorittanut asianajajatutkinnon.

Yhteystiedot

+358 10 583 5583

Suojattu viesti: https://www.turvaposti.fi/viesti/

Opinnot

OTM, Tradenomi

Erityisosaamisalueet

Riidanratkaisu ja oikeudenkäynti hallintoasioissa, tietosuojaoikeus ja yksityisyys, vahingonkorvausoikeus, sopimusoikeus

Kielet

Suomi, englanti

Ota yhteyttä tai anna palautetta.
Contact us or give feedback.

  Kuvituskuva rahoitus ja liiketoiminnan kehittäminen

  Financing and Business Development

  Although the type, scope and content of activities vary, the need for development and financing is common to all entrepreneurs. When changes occur, an entrepreneur faces numerous challenges that may have devastating economic consequences. In addition to normal consultative and litigation matters, we serve as a long-term partner for your company.

  Kuvituskuva rahoitus ja liiketoiminnan kehittäminen

  Insolvency

  Both companies and private individuals can experience payment difficulties for a variety of reasons. Financial difficulties and insolvency are a matter of the different interests of the creditor and debtor. To solve the situation, it is important to select the best possible measure at the right time.

  Kuvituskuva työ- ja virkasuhteet

  Employment in Private or Public Sector

  Public service employment and employment relationships in private sector involve different kind of problematic situations, each of which is unique in its own right. Societal/social changes and economic uncertainty always present challenges to the work community. It is worth seeing to your rights.

  Kuvituskuva vahingonkorvaus

  Damages

  Both corporations and private individuals may be liable for damages. On the other hand, they may both suffer damage and be entitled to compensation. The liability and principles differ depending on whether the matter involves a so-called contractual or non-contractual liability.

  Kuvituskuva veroasiat

  Taxation

  A large part of a company’s expenses and a private person’s finances is taxation-related. There are several ways to achieve the best possible tax solutions, and tax planning can provide considerable savings. Our firm has solid experience in consulting on complex taxation issues.

  Kuvituskuva perhe- ja jäämistöasiat

  Family and Inheritance

  The law covers almost every aspect of our lives and determines our rights and responsibilities in the different phases of everyday life. Although matters related to family and inheritance law can be arranged and settled beforehand, disputes do arise every now and then.

  Kuvituskuva kiinteistöoikeus

  Real Estate

  Purchasing real estate or a share of stock in a housing corporation is a considerable acquisition and, for most of us, also represents the biggest financial decision in our lives. At the same time, housing involves many other values and considerable risks. For a company, a business premises is a valuable investment that might involve a long contractual relationship.

  Kuvituskuva riidanratkaisu

  Dispute Resolution

  From the customer’s point of view, reconciliation is often a faster and more cost-effective solution than a trial. If reconciliation cannot be achieved, we provide you with solid experience and expertise in court as well as in arbitration proceedings. We will also determine whether legal expenses insurance is available and whether legal aid can be granted.

  Kuvituskuva rikosasiat

  Criminal Cases

  Crime-related matters can surprise even a conscientious citizen. As the criminal sanctions may be severe, we recommend seeking help from an expert immediately.

  Jukka Autio


  Managing Partner
  Attorney-at-Law

   

  Contact

  +358 10 583 5581

  Secured email: https://www.turvaposti.fi/message/

  Studies

  LLM, MSC (Econ. & Bus. Adm.), CBM C.

  Expertise

  Company Law, Dispute Resolution, Tax Law, Criminal Law, Family Law

  Language skills

  Finnish, Swedish, English

  Jouni Aarnio


  Attorney-at-law

   

  Contact

  +358 10 583 5582

  Secured email: https://www.turvaposti.fi/message/

  Studies

  LLM

  Expertise

  Contract Law, Company Law, Dispute Resolution, Criminal law, Sports Law

  Language skills

  Finnish, English

  Teemu Halinen

  Teemu Halinen


  Associate
  Licensed Legal Counsel

   

  Contact

  +358 ‭10 583 5587‬

  Secured email: https://www.turvaposti.fi/message/

  Studies

  LLM

  Expertise

  Criminal law

  Language skills

  Finnish, English

  Julius Autio


  Associate Trainee

   

  Contact

  +358 10 583 5585

  Secured email: https://www.turvaposti.fi/message/

  Studies

  Law and Business Student

  Expertise

  Company Law, Contract Law, Tax Law, Tort Law

  Language skills

  Finnish, Swedish, English, French

  Lauri Miikkulainen


  On leave of absence (in court training)

   

  Contact

  +358 10 583 558

  Secured email: https://www.turvaposti.fi/message/

  Studies

  LLM, BBA

  Expertise

  Dispute Resolution, Criminal Law, Administrative Procedures, Judicial Procedures in Administrative Matters, Data Protection and Privacy Law, Company Law, Contract Law

  Language skills

  Finnish, English

  Bou Alam Sadou


  Customer Relationship Manager

   

  Contact

  +358 50 478 1144

  Education

  Environmental Engineering 2012-, Chemical Engineering studies at Centria University of Applied Sciences

  Speciality fields

  CRM, Marketing & Analysis 

  Language skills

  English, French, Finnish, Arabic

  Ria Öhrnberg-Autio


  Office Manager

   

  Contact

  +358 500 585 533

  Studies

  Law student, Business Advisor, Community Educator, Work Community Mediator 

  Expertise

  Administration, Community developing and interpreting

  Language skills

  Finnish, Swedish, English

  Bou Alam Sadou


  Asiakkuuspäällikkö

   

  Bou Alam työskentelee yrityksessämme viestinnän asiantuntijana, kääntäjänä sekä asiakasvastaavana. Bou Alamin kansainvälinen tausta ja kielitaito ovat meille merkittävä etu yhä kansainvälistyvässä asiakaskunnassa.

  Yhteystiedot

  +358 50 478 1144

  Opinnot

  Ympäristöinsinöörin opintoja 2012-, kemiantekniikan insinööriopinnot Centria-ammattikorkeakoulussa

  Erityisosaamisalueet

  CRM, markkinointi 

  Kielitaito

  Englanti, ranska, suomi, arabia

  Ria Öhrnberg-Autio


  Toimistopäällikkö

   

  Ria vastaa asianajotoimistomme taloudesta ja henkilöstöhallinnosta. Rialla on vankka kokemus vaativista ja vastuullisista esimiestehtävistä pankkialalta ja valtionhallinnosta. Työyhteisön valmentaminen ja kehittäminen ovat hänelle sydämen asia.

  Yhteystiedot

  +358 500 585 533

  Opinnot

  Oik. yo., yritysneuvoja, yhteisöpedagogi, työyhteisösovittelija

  Erityisosaamisalueet

  Työyhteisön kehittäminen, työyhteisösovittelu, valtionhallinto

  Kielitaito

  Suomi, ruotsi, englanti