Maksukyvyttömyyden määrittely ja näyttö konkurssissa osa 1: Maksukyvyttömyyden käsite

Konkurssi on velallisen kaikkia velkoja koskeva maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen omaisuus siirtyy konkurssin alkaessa velkojien haltuun ja se käytetään kokonaisuudessaan velallisen velkojen maksuun. Konkurssilain (120/2004, KonkL) 1:3:n mukaan konkurssiin voidaan asettaa luonnollinen henkilö sekä yhteisö, säätiö, julkisoikeudellinen yliopisto ja muu oikeushenkilö. Konkurssi voi alkaa joko velallisen tai velkojan hakemuksesta. Konkurssihakemus tehdään tuomioistuimelle, joka tutkii viran puolesta konkurssin edellytykset ja asettaa velallisen konkurssiin. 

Konkurssilain mukaan konkurssiin asettamisen yksi ehdoton edellytys on velallisen maksukyvyttömyys. Maksukyvyttömyyden yhtenä ”sisäisenä” kriteerinä on puolestaan se, että maksukyvyttömyys ei ole tilapäistä: KonkL 2:1.1:n mukaan konkurssiin voidaan asettaa velallinen, joka on maksukyvytön, jollei tässä laissa tai muualla toisin säädetä. KonkL 2:1.2:n mukaan maksukyvyttömyydellä tarkoitetaan tässä laissa sitä, että velallinen on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä.

Tuomioistuimen tehtävä on dispositiivisessa eli tahdonvaltaisessa riita-asiassa johtaa aktiivisella materiaalisella prosessinjohdolla väitteet kontradiktoriseen keskusteluun. Velallisen talouteen vaikuttavalle seikalle on määrättävä todistustaakka, ja asia on ratkaistava tämän nojalla. Tuomioistuimen yksi olennainen tehtävä konkurssihakemusta tutkittaessa on siis ratkaista kysymys siitä, onko velallinen katsottava maksukyvyttömäksi. Tätä ennen tuomioistuimen on ennakkokysymyksenä ratkaistava, mitä luetaan velallisen veloiksi ja varoiksi.

Maksukyvyttömyyden käsitteen väljyys ja ratkaisuaineiston heikkous voivat muodostua haasteeksi tuomioistuimen ratkaistessa sitä, onko velallinen katsottava maksukyvyttömäksi objektiivisten perusteiden valossa. Koulu on todennut, että tosiseikaston tulkinta ja siitä esitetyn näytön arviointi usein sekoittuvat.  Painoarvoa saatetaan antaa esimerkiksi arviointiperusteisiin kuulumattomalle seikalle, kuten velallisen antamalle optimistiselle lausumalle markkinoiden kehityksestä. Hakamiehen mukaan tuomioistuinten ratkaisuissa pyritään harvoin muodostamaan laajempaa systematiikkaa kuin mitä se yksittäisen jutun ratkaisemiseksi on tarpeen. 

Laissa ei ole tyhjentäviä ohjeita maksukyvyttömyyden arviointiin. Käsitteen sisällöllinen jäsentäminen onkin jäänyt pitkälti oikeustieteen varaan. Muun muassa Hakamies on todennut, että: ”Maksukyvyttömyyden ja sitä koskevien normien monitahoisuuden vuoksi maksukyvyttömyyden määrittely ja sitä koskevan systeemin muodostaminen onkin nähdäkseni tosiasiallisesti mahdollista vain tieteellisessä keskustelussa”.  Vaikka maksukyvyttömyyden arviointi tehdään tapauskohtaisesti, on yhdenvertaisuuden ja ennustettavuuden varmistamiseksi kyettävä loogisesti jäsentelemään maksukyvyttömyyteen vaikuttava tosiseikasto, jotta vältytään intuitiivisilta tai jopa mielivaltaisilta ratkaisuilta. 

Ennen nykyisen konkurssilain voimaantuloa oli voimassa vanha konkurssisääntö (31/1868, KS). Konkurssisääntö perustui kasuistisiin sääntöihin, joiden nojalla velallinen voitiin asettaa konkurssiin. Velkoja-aloitteiselle konkurssille oli tiukat edellytykset, jotta velallinen saisi riittävän oikeussuojan. Toisaalta velallinen pystyi hakeutumaan konkurssiin vapaasti ilman muodollisia perusteluja. Konkurssisääntöön lisättiin vuonna 1992 maksukyvyttömyys yhdeksi konkurssiin asettamisen perusteista. Sen käyttö oli kuitenkin vähäistä, sillä velallinen oli yleensä helpommin asetettavissa konkurssin muilla perusteilla. 

Vuonna 2004 voimaantulleessa konkurssilaissa asetettiin maksukyvyttömyys pääasialliseksi konkurssiperusteeksi ja sitä täydentävät KonkL 2:3:ssä säädetyt maksukyvyttömyyden oletussäännöt.  Maksukyvyttömyyden oletussääntöjen tarkoitus on keventää konkurssia hakevan näyttötaakkaa ja suunnata näyttö helposti havaittaviin seikkoihin. Tämä on madaltanut velkojan kynnystä hakea velallinen konkurssiin. Ajatuksena on ollut, että aikaisemmin aloitettu konkurssi mahdollistaa velallisen rehabilitaation paremmin.  Toisaalta taas velalliselle on asetettu esteitä, jotta spekulatiivinen tai turha konkurssiin hakeutuminen estetään.

Hallituksen esitys konkurssilainsäädännön kokonaisuudistamiseksi määritti yhdeksi tavoitteeksi ”selkeän ja ennakoitavan” konkurssilain säätämisen.  Ennustettavuus on asetettu tavoitteeksi myös Euroopan unionin insolvenssisäädöksissä. Ennustettavuus on markkinataloudessa rakenteellinen välttämättömyys, koska talousyksiköiden on kyettävä arvioimaan toisten talousyksiköiden maksukyvyttömyydestä aiheutuva riski.  Tästä voidaan johtaa, että myös maksukyvyttömyyden arvioinnin tulee olla johdonmukaista ja ennakoitavaa.

Rehabilitaatioon liiketoiminnan säilyttämisen merkityksessä ei oteta vuoden 2004 konkurssilaissa selkeää kantaa. Lain kielteinen asenne joudutaan lukemaan sen rakenteesta. Rehabilitaatio onkin nähty kotimaisessa konkurssioikeudessa heikkona tavoiteperiaatteena, joka usein syrjäytyy kustannustehokkuuden periaatteen tieltä. On vaikea sanoa, missä määrin rehabilitaatioperiaate tulisi ottaa huomioon maksukyvyttömyyden arvioinnissa velallisen lähitulevaisuuden osalta. Rehabilitaatioperiaatteen pohtiminen maksukyvyttömyyden yhteydessä voi johtaa siihen, että ratkaisujen johdonmukaisuus ja asioiden loogiset suhteet hämärtyvät.

Maksukyvyttömyyden arviointi on dynaamista oikeudellista harkintaa nykyhetken ja lähitulevaisuuden sekä varojen ja velkojen välillä. Maksukyvyn koherentilla määrittelyllä sekä huomion kiinnittämisellä maksukyvyttömyyden ohella myös muihin, kuhunkin yksittäiseen normiin liittyviin elementteihin, voidaan kullekin normille antaa tarkoituksenmukainen merkityssisältö ja soveltamisala siten, että erilaiset suojeltavat oikeushyvät tulevat riittävällä tavalla turvatuksi. 

Lähteet:
Hakamies, Kaarlo: Maksukyvyttömyydestä ja hyötymistarkoituksesta rikosoikeudellisena ongelmana. Oikeustiede-Jurisprudentia 2011: XLIV, s. 223.
Koulu, Risto: Uusi Konkurssilaki: Talentum. Helsinki 2004, s. 76.
Best Project on Restructuring, Bankruptcy and a Fresh Start 2003. European Commission. Final Report of the Expert Group. September 2003.
Hallituksen esitys eduskunnalle konkurssilainsäädännön uudistamiseksi 26/2003 vp.

Elias Rauhala
Associate

Top

Kuvituskuva maksukyvyttömyysoikeus

Maksuvaikeudet

Maksuvaikeudet kohtaavat niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitä. Silloin on tärkeää ymmärtää velkojan ja velalliset erilaiset intressit ja niistä syntyvät mahdollisuudet ratkaista tilanne. Paras ratkaisu syntyy parhaan ratkaisukeinon oikea-aikaisella valinnalla.

Kuvituskuva työ- ja virkasuhteet

Työ- ja virkasuhteet

Työ- ja virkasuhteisiin liittyy erilaisia ongelmatilanteita, joista jokainen on ainutlaatuinen kokemus. Omista oikeuksistaan kannattaa huolehtia niin yrityksen kuin työntekijän.

Kuvituskuva vahingonkorvaus

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvausvastuu voi koskettaa niin yritystä kuin yksityishenkilöä. Vastuu ja periaatteet ovat erilaisia riippuen siitä, onko kyseessä sopimuksen ulkoinen vai sopimukseen kuuluva vastuu.

Kuvituskuva veroasiat

Verotus

Verosuunnittelu voi tuoda huomattavia säästöjä niin yritykselle kuin yksityishenkilölle. Asiantuntijamme auttavat sinua myös verotusasioissa.

Kuvituskuva perhe- ja jäämistöasiat

Perhe- ja perintöasiat

Lainsäädäntö kattaa lähes jokaisen elämän osa-alueen ja määrittää meidän oikeutemme ja velvollisuutemme elämän eri vaiheissa. Perhe- ja perintöoikeudellisista asioista voidaan sopia ennalta, mutta riidoiltakaan ei aina vältytä.

Kuvituskuva kiinteistöoikeus

Kiinteistöt

Kiinteistö tai asunto-osake on merkittävä hankinta, johon sisältyy myös huomattavia riskejä. Yritykselle toimitiloihin puolestaan liittyy usein pitkiäkin sopimussuhteita.

Kuvituskuva riidanratkaisu

Riidanratkaisu

Sovinto on usein asiakkaan kannalta oikeudenkäyntiä nopeampi ja edullisempi ratkaisu. Jos sovintoa ei löydy, voidaan asiaa ajaa tuomioistuin- tai välimiesmenettelyssä. Selvitämme asiakkaamme puolesta oikeusturvavakuutuksen käyttämisen mahdollisuudet sekä oikeusavun myöntämisen edellytykset.

Kuvituskuva rikosasiat

Rikosasiat

Rikosasioissa kannattaa turvautua asiantuntijan apuun ajoissa.

Jukka Autio


Johtava osakas
Asianajaja

 

Jukalla on vuosikymmenten vankka kokemus liiketoiminnan juridiikasta, aina yhtiöiden perustamisesta yritysjärjestelyihin asti.

Jukka on hoitanut menestyksellisesti myös yksityishenkilöiden toimeksiantoja, koskivat ne sitten perheoikeudellisia haasteita tai vaativia rikosoikeudellisia tapauksia.

Jukka on tullut tunnetuksi haastavien toimeksiantojen ratkaisijana, jonka lisäksi hän toimii hallitusammattilaisena. 

Yhteystiedot

+358 10 583 5581

Suojattu viesti: https://www.turvaposti.fi/viesti/

Opinnot

OTM, KTM, HHJ PJ

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, riidanratkaisu, vero-oikeus, rikosoikeus, perhe- ja jäämistöoikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti

Jouni Aarnio


Asianajaja, Varatuomari

 

Jouni on ollut yrityksemme palveluksessa vuodesta 2014 lähtien, ensin harjoittelijana ja valmistumisensa jälkeen lakimiehenä. Asianajajaksi Jouni hyväksyttiin joulukuussa 2021. Jouni suoritti tuomioistuinharjoittelun Oulun käräjäoikeudessa ja palasi asianajajaksi auskultoinnin jälkeen kesäkuussa 2023.

Jouni työskentelee pääosin tuomioistuinasioiden parissa hoitaen sekä riita- että rikosasioita, jonka lisäksi häneltä löytyy kokemusta myös viranomaispäätöksien valituksista hallintotuomioistuimissa.

Oikeudenkäyntien ulkopuolella Jouni on hoitanut erilaisia sopimusoikeudellisia toimeksiantoja kuten urheilija- ja sponsorointisopimuksia sekä erilaisiin kaupallisiin hankkeisiin liittyviä sopimuskokonaisuuksia. Jounilla on kokemusta myös edustajana toimimisesta asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokouksissa.

Yhteystiedot

+358 10 583 5582

Suojattu viesti: https://www.turvaposti.fi/viesti/

Opinnot

OTM

Erityisosaamisalueet

Sopimusoikeus, riidanratkaisu, rikosoikeus, urheiluoikeus

Kielet

Suomi, englanti

Teemu Halinen

Teemu Halinen


Lakimies
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

 

Teemu tuli yrityksemme palvelukseen vuonna 2022. Aikaisemmin Teemu on työskennellyt asianajotoimistossa ja hoitanut pääasiassa oikeudenkäyntiasioita. Teemu avustaa asiakkaitamme riita- rikos -ja hakemusasioissa yleisissä tuomioistuimissa. Lisäksi Teemulla on kokemusta perhe- ja perintöoikeudellisten asioiden hoitamisesta ja hallinto-oikeuksissa käsiteltävistä valitusasioista.

Yhteystiedot

+358 10 583 5587‬

Suojattu viesti: https://www.turvaposti.fi/viesti/

Opinnot

OTM

Erityisosaamisalueet

Rikosoikeus, oikeudenkäynnit

Kielet

Suomi, englanti

Julius Autio


Lakimiesharjoittelija

 

Julius on maisterivaiheen opiskelija Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, jonka lisäksi hän suorittaa tutkintoa Aalto-yliopistossa pääaineenaan laskentatoimi. Kaupallisista opinnoista on ollut merkittävää hyötyä erilaisten juridisten toimeksiantojen hoitamisessa.

Juliuksella on kokemusta toimeksiannoista juridiikan eri aloita, kuten riidanratkaisusta ja perintö-oikeudesta. Hallintoprosessin puolelta Juliuksella on kokemusta etenkin verovalituksista.

Yhteystiedot

+358 10 583 5585

Suojattu viesti: https://www.turvaposti.fi/viesti/

Opinnot

Oik. yo, kaup. yo

Erityisosaamisalueet

Yhtiöoikeus, sopimusoikeus, vero-oikeus, vahingonkorvausoikeus

Kielet

Suomi, ruotsi, englanti, ranska

Lauri Miikkulainen


Työstä vapaalla (tuomioistuinharjoittelussa)

 

Lauri on erikoistunut riidanratkaisuun, rikosoikeudenkäynteihin ja tietosuoja-asioihin. Yleisissä tuomioistuimissa tapahtuvien toimeksiantojen lisäksi Laurilla on vankka kokemus myös hallinto-oikeudellisista valitusasioista.

Yrityksemme palvelukseen Lauri siirtyi vuonna 2016. Aikaisemmin Lauri on työskennellyt muun muassa liikejuridiikkaan erikoistuneessa asianajotoimistossa. Lauri on toiminut myös erilaisissa luottamustehtävissä.

Lauri on suorittanut asianajajatutkinnon.

Yhteystiedot

+358 10 583 5583

Suojattu viesti: https://www.turvaposti.fi/viesti/

Opinnot

OTM, Tradenomi

Erityisosaamisalueet

Riidanratkaisu ja oikeudenkäynti hallintoasioissa, tietosuojaoikeus ja yksityisyys, vahingonkorvausoikeus, sopimusoikeus

Kielet

Suomi, englanti

Ota yhteyttä tai anna palautetta.
Contact us or give feedback.

  Kuvituskuva rahoitus ja liiketoiminnan kehittäminen

  Financing and Business Development

  Although the type, scope and content of activities vary, the need for development and financing is common to all entrepreneurs. When changes occur, an entrepreneur faces numerous challenges that may have devastating economic consequences. In addition to normal consultative and litigation matters, we serve as a long-term partner for your company.

  Kuvituskuva rahoitus ja liiketoiminnan kehittäminen

  Insolvency

  Both companies and private individuals can experience payment difficulties for a variety of reasons. Financial difficulties and insolvency are a matter of the different interests of the creditor and debtor. To solve the situation, it is important to select the best possible measure at the right time.

  Kuvituskuva työ- ja virkasuhteet

  Employment in Private or Public Sector

  Public service employment and employment relationships in private sector involve different kind of problematic situations, each of which is unique in its own right. Societal/social changes and economic uncertainty always present challenges to the work community. It is worth seeing to your rights.

  Kuvituskuva vahingonkorvaus

  Damages

  Both corporations and private individuals may be liable for damages. On the other hand, they may both suffer damage and be entitled to compensation. The liability and principles differ depending on whether the matter involves a so-called contractual or non-contractual liability.

  Kuvituskuva veroasiat

  Taxation

  A large part of a company’s expenses and a private person’s finances is taxation-related. There are several ways to achieve the best possible tax solutions, and tax planning can provide considerable savings. Our firm has solid experience in consulting on complex taxation issues.

  Kuvituskuva perhe- ja jäämistöasiat

  Family and Inheritance

  The law covers almost every aspect of our lives and determines our rights and responsibilities in the different phases of everyday life. Although matters related to family and inheritance law can be arranged and settled beforehand, disputes do arise every now and then.

  Kuvituskuva kiinteistöoikeus

  Real Estate

  Purchasing real estate or a share of stock in a housing corporation is a considerable acquisition and, for most of us, also represents the biggest financial decision in our lives. At the same time, housing involves many other values and considerable risks. For a company, a business premises is a valuable investment that might involve a long contractual relationship.

  Kuvituskuva riidanratkaisu

  Dispute Resolution

  From the customer’s point of view, reconciliation is often a faster and more cost-effective solution than a trial. If reconciliation cannot be achieved, we provide you with solid experience and expertise in court as well as in arbitration proceedings. We will also determine whether legal expenses insurance is available and whether legal aid can be granted.

  Kuvituskuva rikosasiat

  Criminal Cases

  Crime-related matters can surprise even a conscientious citizen. As the criminal sanctions may be severe, we recommend seeking help from an expert immediately.

  Jukka Autio


  Managing Partner
  Attorney-at-Law

   

  Contact

  +358 10 583 5581

  Secured email: https://www.turvaposti.fi/message/

  Studies

  LLM, MSC (Econ. & Bus. Adm.), CBM C.

  Expertise

  Company Law, Dispute Resolution, Tax Law, Criminal Law, Family Law

  Language skills

  Finnish, Swedish, English

  Jouni Aarnio


  Attorney-at-law

   

  Contact

  +358 10 583 5582

  Secured email: https://www.turvaposti.fi/message/

  Studies

  LLM

  Expertise

  Contract Law, Company Law, Dispute Resolution, Criminal law, Sports Law

  Language skills

  Finnish, English

  Teemu Halinen

  Teemu Halinen


  Associate
  Licensed Legal Counsel

   

  Contact

  +358 ‭10 583 5587‬

  Secured email: https://www.turvaposti.fi/message/

  Studies

  LLM

  Expertise

  Criminal law

  Language skills

  Finnish, English

  Julius Autio


  Associate Trainee

   

  Contact

  +358 10 583 5585

  Secured email: https://www.turvaposti.fi/message/

  Studies

  Law and Business Student

  Expertise

  Company Law, Contract Law, Tax Law, Tort Law

  Language skills

  Finnish, Swedish, English, French

  Lauri Miikkulainen


  On leave of absence (in court training)

   

  Contact

  +358 10 583 558

  Secured email: https://www.turvaposti.fi/message/

  Studies

  LLM, BBA

  Expertise

  Dispute Resolution, Criminal Law, Administrative Procedures, Judicial Procedures in Administrative Matters, Data Protection and Privacy Law, Company Law, Contract Law

  Language skills

  Finnish, English

  Bou Alam Sadou


  Customer Relationship Manager

   

  Contact

  +358 50 478 1144

  Education

  Environmental Engineering 2012-, Chemical Engineering studies at Centria University of Applied Sciences

  Speciality fields

  CRM, Marketing & Analysis 

  Language skills

  English, French, Finnish, Arabic

  Ria Öhrnberg-Autio


  Office Manager

   

  Contact

  +358 500 585 533

  Studies

  Law student, Business Advisor, Community Educator, Work Community Mediator 

  Expertise

  Administration, Community developing and interpreting

  Language skills

  Finnish, Swedish, English

  Bou Alam Sadou


  Asiakkuuspäällikkö

   

  Bou Alam työskentelee yrityksessämme viestinnän asiantuntijana, kääntäjänä sekä asiakasvastaavana. Bou Alamin kansainvälinen tausta ja kielitaito ovat meille merkittävä etu yhä kansainvälistyvässä asiakaskunnassa.

  Yhteystiedot

  +358 50 478 1144

  Opinnot

  Ympäristöinsinöörin opintoja 2012-, kemiantekniikan insinööriopinnot Centria-ammattikorkeakoulussa

  Erityisosaamisalueet

  CRM, markkinointi 

  Kielitaito

  Englanti, ranska, suomi, arabia

  Ria Öhrnberg-Autio


  Toimistopäällikkö

   

  Ria vastaa asianajotoimistomme taloudesta ja henkilöstöhallinnosta. Rialla on vankka kokemus vaativista ja vastuullisista esimiestehtävistä pankkialalta ja valtionhallinnosta. Työyhteisön valmentaminen ja kehittäminen ovat hänelle sydämen asia.

  Yhteystiedot

  +358 500 585 533

  Opinnot

  Oik. yo., yritysneuvoja, yhteisöpedagogi, työyhteisösovittelija

  Erityisosaamisalueet

  Työyhteisön kehittäminen, työyhteisösovittelu, valtionhallinto

  Kielitaito

  Suomi, ruotsi, englanti